Artikel 107 Autorisatie basisopleidingsplan

Lid 1
Ieder centrum is verplicht mee te werken aan het verkrijgen van de grootst mogelijke mate van uniformiteit in de basisopleiding parachutespringen. Het bestuur stelt daartoe een basisopleidingsplan op.

Lid 2
Een centrum dat het onmogelijk acht zich te conformeren aan het basisopleidingsplan van het bestuur of afwijking van het basisopleidingsplan noodzakelijk oordeelt, dient daartoe een gemotiveerd voorstel met daarin een opsomming van de gewenste afwijkingen bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur kan een voorstel tot afwijking van het basisopleidingsplan (geheel of gedeeltelijk) aanvaarden, of afwijzen. Het bestuur kan aan dit besluit beperkingen of voorwaarden verbinden.