Artikel 110 Melding van voorvallen en ongevallen

Lid 1
Een sportparachutist, in het bezit van het B-brevet is verplicht elk voorval dan wel ongeval binnen vijf (5) werkdagen ter kennis van het bestuur te brengen.

Lid 2
Een verantwoordelijke instructeur is verplicht de in dit artikel bedoelde melding te doen, wanneer bij het voorval een sportparachutist, niet in het bezit van het B-brevet, betrokken is. Dit onder vermelding van de personalia van de betrokken sportparachutist.

Een tandemmaster is verplicht de in dit artikel bedoelde melding te doen wanneer het een voorval dan wel ongeval betreft van een tandempassagier bij een door de tandemmaster uitgevoerde sprong.

De verplichting tot het melden van voorvallen bij (onderhoud van) springmateriaal uit lid 1 geldt ook voor houders van de bevoegdheid Senior Rigger of Master Rigger.

Lid 3
De meldingen zoals hierboven genoemd dienen te geschieden op een door het bestuur vastgestelde wijze. Het is verplicht meldingen naar waarheid in te vullen, met alle relevante informatie.