Artikel 606 Schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden

Lid 1
De schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden is een sanctie die wordt opgelegd bij een zware overtreding van de voorschriften of bij een voorval, waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid zwaar lichamelijk letsel en/of zware materiële schade is opgetreden of zeer waarschijnlijk had kunnen optreden. Deze sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding of voorval waar een springverbod voor is opgelegd.

Lid 2
Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om gedurende een bepaalde tijd en, indien van toepassing, zolang niet voldaan is aan aanvullend gestelde voorwaarden, gebruik te maken van de in de sanctie betrokken sportparachutespringbewijs en/of bevoegdheden.

Lid 3
De minimale tijd die aan deze sanctie kan worden gesteld is een (1) maand, de maximale tijd tien (10) jaar.

Lid 4
De sanctiecommissie kan, aanvullend op het verstrijken van de aan de sanctie verbonden tijd, voorwaarden verbinden aan het vervallen van de schorsing.

Lid 5
De schorsing van het sportparachutespringbewijs vervalt na het verstrijken van de aan de sanctie verbonden tijd, mits opnieuw is voldaan aan de voorwaarden zoals gemeld in artikel 104 en de eventuele aanvullend door de sanctiecommissie gestelde voorwaarden.