Artikel 608 Tenuitvoerlegging

Lid 1
De sanctie moet zo spoedig mogelijk na constatering van de overtreding of het voorval worden opgelegd. De sanctie is van kracht zodra deze mondeling of schriftelijk is aangezegd.

Lid 2
Voor de oplegging van de sanctie dient de betrokkene gehoord te zijn.

Lid 3
Alle sancties dienen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan het bestuur en de sanctiecommissie te worden gemeld, via de accountmanager parachutespringen, volgens een

door het bestuur vastgesteld format.

Lid 4
Betrokkene dient, indien daarom verzocht, onverwijld zijn logboek en/of bevoegdheid aan de sanctie oplegger af te geven ter optekening van de sanctie. Deze schrijft daar de sanctie in, direct volgend op de laatst genoteerde sprong. Bij gebruik van een digitaal logboek wordt de sanctie opgetekend op de bevoegdheid.

Lid 5
Van een sanctie, zoals vermeld in artikel 606 zal een schrijven verzonden worden aan alle Chef Instructeurs onder vermelding van een uitleg plus de volledige naam van betrokkene.

Lid 6
Het schrijven, bedoeld in lid 5, zal op aangeven van de sanctiecommissie door de accountmanager worden verzonden.

Lid 7
Geanonimiseerde sancties kunnen door of namens de sanctiecommissie bekend worden gemaakt volgens een door het bestuur vastgesteld protocol.

Lid 8
De sanctiecommissie is bevoegd reeds opgelegde sancties te herzien volgens een in het Reglement Sanctiecommissie vast te leggen werkwijze.